Sri Danamma Devi Sri Danamma Devi
 
| Sri Danamma Devi Mahime | Basava Dharma | Devasthana | Devasthana Trust|
     
 
     
Sri Danamma Devi  
Mahime  
Devi Stotra  
108 Namavali  
     
     
 
Sri Danamma Devi Stotra
 
  • Sarva Mangala Mangalya Shive Sarvartha Sadhithe |
    Sarva Paapa Hare Devi Varadaneshwari Namosthuthe ||

  • Adyantha Rahitha Devi Adishakti Jaganmathe |
    Trikala Poojitha Devi Varadaneshwari Namosthuthe ||


 
 
 
 
       
       
       
Website developed & maintained by Sandeep R. Magavi
Home Page Contact Details